Intervju med logoped för hörselskadade barn

Jennie Lavås-Skoglund är logoped sedan ca 10 år. Under de första åren arbetade hon på logopedmottagning, men nu är hon  anställd vid Specialpedagogiska Skolmyndighetens särskilda skola för barn och elever med hörselnedsättning och dövhet, Kristinaskolan i Härnösand. Hur vanligt är det med nedsatt hörsel och dövhet? I Sverige föds årligen ungefär 200 barn som behöver… Fortsätt läsa Intervju med logoped för hörselskadade barn

Teknik med mening – alternativa verktyg

Den tekniska utvecklingen är verkligen positiv för barn, elever och vuxna med läs- och skrivproblem. Att använda talsyntes och tangentbord bör inte ses som en nödlösning, utan som ett nödvändigt och viktigt sätt att läsa och skriva. Och som inte utkonkurrerar utan kompletterar papper och penna. Några exempel: DAISYSPELARE spelar upp texter och böcker som är… Fortsätt läsa Teknik med mening – alternativa verktyg

Fonologisk medvetenhet i skolåldrarna

  Fonologisk medvetenhet handlar om förmågan att kunna reflektera över ordens ljudmässiga uppbyggnad. Man behöver kunna frigöra sig från tanken på innehållet och koncentrera sig på ordets form. Ett litet barn förstår inte att köttbulle är ett långt ord fast köttbullen är liten – och att tåg är ett kort ord fast tåget är långt.    … Fortsätt läsa Fonologisk medvetenhet i skolåldrarna

Berättandets glädje

Tänk hur fantastiskt det är att lyssna till någon som verkligen kan berätta en rolig historia. Eller en sorglig. Den levande berättelsen kan fånga upp intresset på ett annat sätt än en text man ser i en bok. Boken kräver att man är motiverad nog att ta sig in i texten för att ha något… Fortsätt läsa Berättandets glädje

Om koncentration och uthållighet hos skolbarn

Koncentrationssvårigheter går ofta hand i hand med läs- och skrivsvårigheter. Frågan är vad som är hönan och ägget – orsak och verkan. Har eleven svårt att koncentrera sig för att läsningen är svag, eller är läsningen svag för att eleven har svårt att koncentrera sig? Att koncentrera sig… innebär att man kan fokusera, avskärma sig… Fortsätt läsa Om koncentration och uthållighet hos skolbarn

Publicerat den
Kategoriserat som 7-15 år

Talsvårigheter i skolåldern

Den som har kvarstående talsvårigheter i skolåldern får det ofta besvärligt med läs- och skrivinlärningen. Efter att barnet har fyllt åtta år händer inget spontant i uttalsutvecklingen. Vad som är den grundläggande orsaken till ett svårförståeligt tal kan variera. Några har svårigheter med munmotoriken. Andra har svårigheter att hinna urskilja och sortera vilka ljud som… Fortsätt läsa Talsvårigheter i skolåldern

Om AD/HD, ADD

Det är vanligt både med läs- och skrivsvårigheter och med språkstörning när man har stora koncentrationssvårigheter som vid AD/HD[1], ADD[2] och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är inte alltid lätt att veta vad som är orsak och verkan – vad som är grunden och vad som är följden av andra svårigheter. Om man har mycket stora… Fortsätt läsa Om AD/HD, ADD

Om läsning och skrivning vid språkstörning

Den som har en språkstörning har andra språkliga svårigheter utöver det som förekommer vid dyslexi, då avkodningen inte fungerar tillräckligt effektivt. Svårigheterna för en elev med språkstörning är annorlunda och mer omfattande än vid ”bara” dyslexi. Det kan handla om ordförråd, meningsbyggnad och/eller hur man använder språket och tar till sig information. Om man har… Fortsätt läsa Om läsning och skrivning vid språkstörning

Råd om att arbeta med ord och begrepp – skolåldrar

I varje sammanhang och i varje skolämne förekommer ord och begrepp som krånglar till för elever med språkstörning och/eller annat modersmål. Ordförrådet uppges växa med 2-3000 ord per år! Det är viktigt att bli medveten om det egna lärandet. Om mer än 2-7 % av orden är nya uppfattas texten som svår. Äldre elever behöver… Fortsätt läsa Råd om att arbeta med ord och begrepp – skolåldrar

Flera språk i familjen

Att barn växer upp med flera språk i familjen är ingen ny företeelse i Sverige. Vårt land har alltid varit flerspråkigt och mångkulturellt. Däremot finns det inte tillräckligt mycket kunskap om hur man på bästa sätt kan ge stöd till familjer där föräldrarna själva är flerspråkiga. Tidigare var det vanliga rådet ”en förälder, ett språk”… Fortsätt läsa Flera språk i familjen