Intervju med Ann-Christin Timståhl som är förstelärare och speciallärare på Internationella Engelska skolan i Sundsvall. Ann-Christin är speciellt intresserad av både den psykiska och den fysiska lärandemiljön.

-När jag kommer till er skola reagerar jag varje gång på att det känns lugnt och skönt. Miljön är behaglig. Hur har ni gjort för att åstadkomma detta?
Vår huvudentré är viktig. Besökare ska välkomnas med ett hej och den man möter ska erbjuda besökaren hjälp om det behövs.   

 -Vad är viktigt att tänka på i ett klassrum? I korridorer? I matsalen? I trapporna?
I klassrummet har skolan lagt ner mycket arbete på att se över ljud- och ljusmiljön samt elevernas arbetsplatser. Alla stolar har ”silent socks”. Det finns kontorsmaterial och arbetshörnor med ljuddämpning och en liten whiteboard för individuella instruktioner. Sedan har jag som ansvar att hjälpa elever som är i behov av stöd så deras klassrum blir till det bästa möjliga läranderummet. 
   Valet av färg är också viktigt. Vi har valt grön och blå  färg som ger en lugn inverkan på lärandeprocessen. Färgen finns som fondvägg, på skärmar samt de tygklädda stolarna och de ljuddämpande gardinerna. Vi blandar alltså inte färger utan håller en enhetlig färgskala i klassrummen.
   När vi dekorerar klassrummen finns det en tanke i allt vi sätter upp på väggarna. Vi ser till att inget får sättas upp runt whiteboarden så inte några störande moment finns där vid lärarens genomgång eller vid någon redovisning en  elev/elever har. Sätter vi upp posters eller tavlor är de alltid inramade med matchande färg och ram.  

Korridorer och huvudentré. Vår skolform bygger på en tydlig struktur  och organisation i alla led. Vi tror på en lugn arbetsmiljö där ett av våra ledord  är ”calm working environment”. Det betyder att det får inte finnas klotter på väggar, skräp på golv, smutsiga eller nedskräpade toaletter. Matsalen är fint dekorerad och hålls fräsch för att eleven ska känna matro. Skolan har alltid två elever som är skolvärdar  varje dag från åk 6-9  som hjälper till att se till att skolans student lounge, matsal, skolgård och korridorer hålls efter. Det är ALLAS ansvar att hålla skolan ren och fin eftersom det är allas arbetsplats. Vi menar att alla är förebilder och har ett ansvar. Skolans uppgift är att förbereda eleven för framtiden där man måste ta ansvar för sitt beteende för att må bra och lyckas i livet. 

-Hur kan de vuxna påverka samtalsmiljön?
Genom den tydliga strukturen och organisationen vi har i alla led och den höga närvaron av vuxna på skolan, får vi en god relation med elever och föräldrar. Vi ser att detta påverkar samtalsmiljön positivt. Ett exempel på detta är att personal alltid äter tillsammans med eleverna. Det får max sitta två lärare vid ett bord med elever. Vi ser att det ger en god och lugn måltidsstund där elev och personal får tid att pratas vid och socialisera sig med varandra.  

 -Ni är mycket måna om att alla era elever ska lyckas. Hur skapar man en studievänlig miljö ur ett elev- respektive lärarperspektiv?  
Vår skola och företag jobbar utifrån ”två ben”, det sociala och det akademiska benet, för att man ska lyckas i skolarbetet. Därför satsar vi mycket på snabb återkoppling i vårt webbsystem School Soft där vi lägger in elevens planeringar, resultat och sociala aktiviteter så vi når både förälder och eleven. 
   Vi har ett tidigt välkomstsamtal med vårdnadshavare och elev där mentorn har en mycket viktig roll som den som håller i mötet och ansvarar för kontakten under hela läsåret. Vi har en stark tro på att alla de tre parterna, elev, förälder, elev och skola måste och ska samarbeta med varandra för att eleven ska lyckas i skolarbetet. 
   Vår skolform utgår förstås alltid från skollagen och läroplanen men också från vad forskningen säger för att eleverna ska nå framgång. Ett exempel på hur detta genomförs är att varje måndag morgon har vår rektor Mr Brisson tagit fram ett citat från en bok, forskare eller nyhet där man får  tillfälle till att hitta och reflektera/analysera hur man kan utgå från vad vi gör bra men även vad vi kan bli bättre på.  
   Skolan har den stora glädjen och förmånen att nu ha sju förstelärare där varje lärare har sitt särskilda område inom vilket man tillför skolan sin kompetens. Gruppen får i uppdrag av skolans team lead som tex. hur man kan förbättra och öka läsförståelsen bland eleverna utifrån PISA resultatet.

-På vilket sätt underlättar ni för elever med språkliga och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
Som jag berättat tidigare följer vi vad forskningen, och även våra utomstående samarbetspartners som BUP, skolpsykolog, läkare, Specialpedagogiska myndigheten etc. säger. Det samstämmiga är att genom tydligt förhållningssätt, struktur och klar organisation både i och utanför klassrummet så mår elever med NPF bra i den skolmiljö vi erbjuder. 
   Vi ser också till att tillgodose behovet av alternativa inlärningsstilar och alternativa lärvektyg där vi har ett stort elevfokus. Vi tittar på läranderummets karaktär  som ljus, ljud, och möblering för att underlätta lärandesituationen. Vi ser till att ha lärverktyg som dator med lämpliga läs- och skrivprogram, talsyntes, rättstavningsprogram och laborativt material samt visuellt stöd för alla de elever som är i behov av det.