Morfem är språkets minsta betydelsebärande delar. Morfologi är läran om dessa. Morfologisk medvetenhet handlar om att förstå och uppmärksamma den morfologiska strukturen i ord. Det är av stor betydelse när man läser långa ord och när man stavar.

Ord består ofta av ett rotmorfem, t.ex. stol  och ändelser, som –ar, -ar-na, -ar-na-s, -en,
-ens.
Rotmorfemet är ”innehållet”. En del ord, de sammansatta, består av två rotmorfem t.ex. tak-lampa eller tand-kräm. Substantiv, som stol, kan ha ändelser som anger bestämning, mängd och ägande.

Verb, som kasta, kan böjas för att markera tid. Samma ändelse,–ar, betyder nu inte ”flera”, utan ”pågår” För att markera förfluten tid används –de eller –t. Framtid markeras i svenska språket med hjälp av ytterligare ord som kommer att, ska…

Andra rotmorfem har en början, en förstavelse (prefix) som säger något om vad som ska hända. O- kan markera att något är tvärtom, som o-rädd, o-säker och o-artig. Men inte orm eller orkan! Där är o- en del av rotmorfemet.

Forskning har visat att så unga elever som 8-åringar har kunnat generalisera kunskap om morfem till nya ord och dra nytta av detta när de läser och stavar. Några år in i skolan (från ca 10 års ålder) är morfologisk medvetenhet en minst lika viktig faktor att beakta vid läs- och skrivutredningar som fonologisk medvetenhet. Elever som lär sig strategier för att tolka betydelser ur ordens delar stärks i sin läsning och stavning.

Roliga övningar på morfologisk medvetenhet finns i boken Rotfrukt av Merete Herrström. Dessa fungerar bra från mellanstadiet och uppåt.

Det finns också ett fåtal övningar i min bok Språklekar i skolan. Båda böckerna finns i Språkleks webbutik, www.ordaf.se.