Språket är en fantastisk del av det som gör oss till människor.

Språket har en förståelsesida och en produktionssida. Vi tar till oss vad som sägs eller skrivs, lagrar i vår hjärna och kan sedan formulera ett svar i tal eller skrift. Att utveckla språket tar flera år av vår barndom och att lära sig läsa och skriva är mer komplicerat än vad man oftast tänker på.

Barns tidiga språkutveckling pekar i olika delar fram emot läs- och skrivinlärningen. För de allra flesta går allt bra. Ett barn som har svårigheter med ljudsystemet riskerar svårigheter med avkodningen, dvs den tekniska sidan av läsning. Ett barn som har svårigheter med ordförråd, begreppsbildning, meningsbyggnad, ordböjningar och/eller det språkligt-sociala samspelet riskerar istället att få svårigheter med läsförståelsen och/eller den skriftliga uttrycksförmågan. Några barn har flera av dessa svårigheter.

En språklig undersökning hos logoped omfattar alla språkliga områden, och en utredning av läsning och skrivning hos logoped relaterar det skrivna språket till det talade.

När man planerar språklig stimulans och träningsinsatser för ett barn är det viktigt att fokusera på flera delar för att stödja barnet i det viktiga språkbygget. När det gäller ett skolbarn behöver färdighetsträning i läsning och skrivning ofta kombineras med riktade utvecklingsinsatser för språkets övriga delar.

I nedanstående modell finns de språkliga områdena återgivna som olika lager. Förståelse och uttrycksförmåga är beroende av dem alla. Språklig medvetenhet finns också inom alla de olika områdena, medvetenhet om ljud, meningsbyggnad, ord och samtalsregler.