Nedanstående råd brukar uppskattas av både föräldrar och lärare. Alla förslag passar inte alla elever, men några tips kan vara till nytta. Skriv gärna ut sidan och diskutera med ditt barns lärare!

  • Låt eleven sitta långt fram så att du lättare kan hålla kontakten och uppmärksamma när det uppstår svårigheter.
  • Visuellt stöd i form av individuellt dagsschema och lathundar för olika rutinuppgifter ger eleven trygghet och gör att osäkerheten sjunker. Se till att det finns tillräckligt med information.
  •  Förbered eleven på nya kunskapsområden – ett “repetitionstillfälle” bör äga rum före genomgång i helklass. Låt ord och begrepp som kommer att behövas presenteras redan då. Om eleven inte förstår grundläggande ord och begrepp och får dessa förklarade hjälper det inte att sitta långt fram.
  • Lugn arbetsmiljö! Se till att eleven inte blir utsatt för andra, störande elever eller bland elever som ständigt småpratar eller ”låter” på andra sätt. För en elev som har svårt att uppfatta ord och tilltal är det lätt att tappa tråden om det finns många störande ljud.
  • Se till att eleven inte upplever tidspress. När läsning, skrivning och andra språkliga funktioner inte är automatiserade tar allt längre tid. 
  • Hitta praktiska sätt för eleven att få del av det som står på tavlan eller som ska göras som läxa utan att sitta och skriva av. Använd mobiltelefon som minnesblock eller ge eleven kopia av dina egna anteckningar.
  • Använd gärna loggbok mellan skolan och hemmet så att föräldrarna vet vilket avsnitt som är aktuellt och kan ge stöd efter bästa förmåga. Barn som är språkligt sköra är ofta samma barn som har koncentrationssvårigheter eller som av andra orsaker har svårt att ta fullt ansvar för sina studier. 
  • Ge information på så många olika sätt som möjligt med målet att involvera alla sinnen. Eleven behöver veta vad som görs och varför.
  • Pröva i samråd med eleven olika arbetssätt för kunskapsredovisning (det kan vara olika i olika ämnen). Utsträckt tid, annan lokal, upplästa frågor, powerpoint, ”radioprogram”…. 
  • Sträva efter kvalitet före kvantitet.

Boktips:

Språkstörning – en pedagogisk utmaning av Eva Carlberg Eriksson. Boken finns som pdf på www.spsm.se och handlar mycket om äldre elever men är värdefull läsning för all skolpersonal.

Ibland låtsas jag att jag förstår av Malena Sjöberg. Utgiven av Afasiförbundet i Sverige. Innehåller exempel på olika sätt att lösa skolproblem för elever med språkliga svårigheter.