Riktiga samtal med vuxna är viktigt för barns språkutveckling. Under mina egna föreläsningar brukar jag (logoped Astrid Frylmark) betona: Låt ett samtal pågå i flera turer – inte bara fråga-svar. Det är när man möts lite längre som utveckling sker.

Tyvärr visar en norsk forskningsstudie att de vuxna i förskolan ägnar sig alltför lite åt just samtal.

Ofta ställer de vuxna frågor till barnen som bara kräver ett ”ja” eller ett ”nej” som svar. Detta är inte tillräckligt. Alla barn, och särskilt de barn som är sena eller osäkra i sin språkutveckling, behöver samtala för att utveckla sitt språk.

Den norska studien tar ett exempel från Danmark, där man har prövat att dela upp barngruppen i flera smågrupper vid måltider och samlingar. På så sätt ges fler tillfällen till verkliga samtal, och inte bara mekaniska frågor och svar. Barnen använder då fler ord och både barn och vuxna kan förklara vad de menar.

Forskarna pekar också på hur viktigt det är att de vuxna verkligen deltar i barnens lekar och aktiviteter. På så vis lotsas även barn som inte behärskar språket lättare in i leken.  Att leka utomhus och att gå på promenad i skogen är viktiga tillfällen för samtal och därmed även för språkutveckling.

Min lilla bok Lyssna och berätta: 100 språklekar för små barn tar fasta på just detta. Boken innehåller till hälften aktiviteter som stimulerar barnen att bli aktiva lyssnare, och till hälften aktiviteter som stimulerar oss vuxna att lyssna på allt det som barnen har att berätta.

Källa:
Sandvik, Garmann og Tkachenko: Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006–2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 2014. Laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet