Dyslexi kallas det när det är själva den tekniska delen av läsandet som är det största problemet (se Vad är dyslexi?).

För barn som har svårigheter med sin språkliga förmåga tillkommer andra svårigheter med att läsa och skriva. Därför är det viktigt att kartlägga hela språket vid en dyslexiutredning.

Barn som har svårigheter med koncentration och uthållighet kan ha läs- och skrivproblem fast de inte har dyslexi. Om man inte är med här och nu i texten mentalt, för att det är svårt att fokusera, går detta ut över läsförståelsen.

Barn som har nedsatt hörsel kan ha svårt att tillägna sig det alfabetiska systemet, alltså kopplingen mellan ljud och bokstav. Vidare påverkar en hörselnedsättning hela språkutvecklingen vilket inverkar på läsförståelsen.

Barn med autismspektrumstörning (autism eller Aspergers syndrom) har oftast framför allt svårt med läsförståelsen.