Det är vanligt både med läs- och skrivsvårigheter och med språkstörning när man har stora koncentrationssvårigheter som vid AD/HD[1], ADD[2] och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är inte alltid lätt att veta vad som är orsak och verkan – vad som är grunden och vad som är följden av andra svårigheter. Om man har mycket stora svårigheter med koncentration är det inte så lätt att lära sig läsa men inte heller att lyssna till inspelade böcker. Om man har en språklig skörhet eller dyslexi är det svårt att fokusera och läsa uppmärksamt.

Det är viktigt att pröva noga vilka sätt att arbeta som passar i det enskilda fallet. Därför behöver många barn med svårigheter inom språk, läsning, skrivning och uppmärksamhet utredas av flera specialister.[1] Attention deficit and hyperactivity disorder, svårigheter med uppmärksamhet och hyperaktivitet

[2] Uppmärksamhetsstörning utan hyperaktivitet