Läsning är inte en konst att lära sig, utan flera. Mogna läsare behöver klara att skumma igenom tidningen, leta i busstabeller, följa bruksanvisningar och recept, lära sig fakta, fylla i blanketter, följa en vägbeskrivning och mycket annat.

Att kunna läsa en text och tänka på innehållet kräver mycket mer än att bara läsa av orden rätt.

Under den första läsinlärningen handlar det om enkla texter och ord. Under de sista skolåren, i gymnasiet eller under senare studier, handlar det om att kunna lära och värdera fakta och även kunna kritiskt granska det man läser.

Avkodning, eller lästeknik, är den tekniska sidan av läsning. Alla bokstäver motsvarar (ungefär) ett ljud. Det måste man kunna, snabbt och automatiskt, utan att behöva tänka på det medan man läser.

Läsförståelse utvecklas också, från nybörjarens läsning av små enkla texter, till att kunna fundera över vad som händer sen och att också kunna välja bort sådant som är mindre viktigt.

Tips före läsinlärningen
Lyssna och berätta – 100 språklekar för små barn av Astrid Frylmark förbereder barnet. www.ordaf.net 

Bornholmsmodellen – se www.bornholmsmodellen.se för lekar och spel som hjälper barnet att upptäcka ljuden.

Tips under läsinlärningen
Trugs kortspel för avkodningsträning.

Datorbaserad träning som ni får från skolan eller logopedmottagningen, t.ex. programmet Lexia.

Tips om läsförståelse – litet barn
Prata med ditt barn om sagor och texter – vad hände förra gången? Vad tror du kommer att hända sen? Hur tänkte de då?

Tips om läsförståelse och faktaläsning – skolbarn
Titta först igenom alla sidor i boken. Prata om rubriker och bilder för att skapa förväntan. Låt sedan barnet läsa – eller läs högt för barnet medan ni tittar tillsammans i boken. Bläddra en gång till för att repetera, titta på rubrikerna och prata om vad texten handlade om.