Den som har en språkstörning har andra språkliga svårigheter utöver det som förekommer vid dyslexi, då avkodningen inte fungerar tillräckligt effektivt.

Svårigheterna för en elev med språkstörning är annorlunda och mer omfattande än vid ”bara” dyslexi. Det kan handla om ordförråd, meningsbyggnad och/eller hur man använder språket och tar till sig information. Om man har språkliga svårigheter utöver dyslexi är det inte självklart att man har lika stor nytta av t.ex. inspelade böcker.  En del personer med språkstörning läser (avkodar) korrekt, både ord och texter, men har svårt att ta till sig innehållet. Andra har svårigheter även med själva läsningen. Dessa personer kan ha både språkstörning och dyslexi.