Språk är inte (bara) tal

Språket är en fantastisk del av det som gör oss till människor. Språket har en förståelsesida och en produktionssida. Vi tar till oss vad som sägs eller skrivs, lagrar i vår hjärna och kan sedan formulera ett svar i tal eller skrift. Att utveckla språket tar flera år...

Om morfologisk medvetenhet

Morfem är språkets minsta betydelsebärande delar. Morfologi är läran om dessa. Morfologisk medvetenhet handlar om att förstå och uppmärksamma den morfologiska strukturen i ord. Det är av stor betydelse när man läser långa ord och när man stavar. Ord består ofta av ett...

Språkutvecklingens trädgårdsmästare

Språket liknas ibland vid en planta. Fröet sås redan före födelsen, och vi vet numera att barnet redan som nyfött känner igen röster, sagor och sånger som det hört i moderlivet. Språkplantan växer upp med hjälp av näring från sinnenas rötter. Stammen blir stabil och...

Barn med annat modersmål i förskolan

I en intressant norsk doktorsavhandling visar Gunhild Tomter Alstad hur förskolemiljön fungerar som arena för språkutveckling. Barn lär sig enkla begrepp parallellt med komplicerad språkanvändning i förskolan, eftersom lek och inlärning är så tätt sammanknutna. Det är...

SPRÅKLEK – Tre enkla lyssningslekar för de yngre barnen

Det kan inte nog betonas hur viktigt lyssnandet är för språkutvecklingen. Barnkulturen i vår tid är i hög grad styrd av synintryck. Därför är det ännu viktigare att särskilt stimulera hörselintrycken. Här kommer tips på tre klassiska, enkla ljudlekar som man kan göra...

Hitta språket! En film om språkutveckling

Vårt språk är en viktig grund för våra möjligheter att lyckas i livet. I filmen ”Hitta språket!” får man många fina exempel på vad man kan göra i vardagen för att sätta fart på små barns språk."Ni ser. Ni hör. Ni gör olika saker tillsammans. Du bekräftar barnets...

Vuxna i förskolan bör samtala mer med barnen

Riktiga samtal med vuxna är viktigt för barns språkutveckling. Under mina egna föreläsningar brukar jag (logoped Astrid Frylmark) betona: Låt ett samtal pågå i flera turer – inte bara fråga-svar. Det är när man möts lite längre som utveckling sker. Tyvärr visar en...